Q: Hej jeg har afleveret min SOP, men et afsnit lyder meget ensartet som den jeg har læst op på og skrevet af hvad jeg huskede. Og det endte med at teksterne lignede stor set hinanden på nogle områder. Er det plagiat?

A: Hej

Det kan du godt risikere.

Der er to måder hvorpå du kan gengive noget andre har skrevet:

  1. Du kan citere direkte. Her skal du så huske at efterlade en henvisning med sidetal i teksten og en reference i slutningen af opgaven så din læser kan opsøge kilden for at verificere oplysningen eller blot for at læse videre.
  2. Du kan omskrive i dine egne ord (det der også hedder parafrasere), men dette kræver, at du virkeligt omskriver og ikke blot bytter et enkelt ord ud med et andet. Du skal også her angive kilde men dog ikke nødvendigvis sidetal.

Nu har jeg ikke set din opgave, men det lyder som om du har forsøgt at omskrive. Om du er lykkedes med det, kan jeg af gode grunde ikke afgøre her, men det er i hvert fald vigtigt at du efterlader en kilde.

Jeg håber dette giver mening ellers sig endeligt til

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Er det plagiat at bruge noget man selv har skrevet i en opgave og afleveret i WISEflow. og så bruge det igen i en anden opgave som også skal afleveres i WISEflow?

A: Hej

Det kan faktisk godt være et problem.

For det første skal du huske at angive det tydeligt, hvis du genbruger eget tidligere bedømt materiale, det gør du med en henvisning og en reference, fuldstændigt på samme måde som hvis kilden havde været en andens.

Når det er sagt, er det ikke sikkert at det anses for god praksis at genbruge på denne måde. Her kan tolkningen godt være forskellig fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, så jeg vil anbefale at du spørger en vejleder eller lignende

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Vi sidder flere ph.d.-studerende og undrer os over om man kan falde på plagiat hvis man ikke omskriver / parafraser godt nok, altså selvom man (selvfølgelig) laver en henvisning og efterlader fuld reference?
Hvor går grænsen så jeg sikrer at mit arbejde er godt nok? Er der en egen plagiatkontrol, hvor jeg kan sikre mig at jeg gør mit arbejde godt nok?

A: Hej

Det springende punkt er henvisningen og den ledsagende reference. Så længe disse elementer er til stede i tilstrækkeligt omfang og er korrekt eksekveret, kan der ikke aldrig blive tale om plagiering.

Der kan selvfølgelig være andre problemer med en parafrase. Den kan f.eks. være så tæt på et direkte citat at den kræver en nøjagtig stedsangivelse (læs: sidetal) og man kan have misforstået originalkilden og repræsenteret denne forkert eller forvrænget i parafrasen. Men igen er der ikke tale om plagiat.

Der findes masser af gratis software som angiveligt kan hjælpe med at screene dokumenter for tekstsammenfald, men jeg er aldrig stødt på et der faktisk virker på en overbevisende og troværdig måde. De fleste universiteter råder også over mere sofistikeret software, herunder software der er særligt gearet til forskningsoutput (i modsætning til studenteropgaver), men hvorvidt og i hvor høj grad man som ph.d.-studerende har adgang til selv at screene i dette software, ved jeg desværre ikke. Her skal du nok have fat i ph.d.-supporten i din organisation.

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Øhm, hvis man har en 40 siders lang opgave, og der er en sætning der er plagieret, bliver hele opgaven så markeret som plagiat?

A: Hej

Det er sjældent at en hel opgave er plagieret, typisk vil det netop være små tekststykker der lånes uden kildeangivelse og det er disse, en bedømmer kan slå ned på.

Jeg kan af gode grunde ikke svare på hvad bedømmer i dette tilfælde vælger at gøre, men det står som udgangspunkt vedkommende frit for at reagere på mistanker om plagiering også selvom det kun er korte tekststykker

Når det så er sagt, er der nok også en bagatelgrænse, så hvis der er tale om en enkelt sætning ud af en opgave på 40 sider vil det nok være mindre sandsynligt, at en bedømmer vil bruge meget krudt på det.

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Er det plagiat at benytte et billede fundet på nettet til sin forside uden at indsætte en kilde på det?
Billede bruges ikke til andet end “pynt”.

A: Hej

Det er mere en overtrædelse af ophavsretslovgivningen. Jeg vil anbefale at du tjekker nogle af de gratis billedplatforme. Ofte vil du her kunne finde billedmateriale, som ikke kræver kildehenvisning. Dette vil fremgå for hvert enkelt billede.

Du kan f.eks. tjekke https://pixabay.com/da/

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Jeg skriver speciale om plagiat, og jeg har derfor et spørgsmål vedrørende parafrasering.

I skriver på jeres side, at parafrasering altid kræver kildehenvisning – og at parafrasering kan komme til at udgøre plagiat, hvis man blot bytter om på nogle få ord eller ændrer lidt i sætningsstrukturen.

Mit spørgsmål er derfor:

Hvis man gør sidstnævnte (altså blot ændrer en lille smule), kræver det så at man både henviser til kilden og bruger citationstegn som man skal gøre ved citering? Eller er det tilstrækkeligt at man blot henviser til kilden?

A: Hej

En sand parafrase indebærer at originalen er blevet omskrevet substantielt. Hvis man udelukkende bytter et enkelt ord ud med et andet eller blot marginalt ændrer ordstilling men ikke ordvalg, vil der nok snarere være tale om et dårligt eksekveret citat.

For en parafrase skal der efterlades en henvisning og en reference, mens et citat kræver både henvisning, reference og sidetal samt, i det omfang at der ændres i ordlyd og komposition, tydelige signaler i form af […], der fortæller læser, præcist hvor der er foretaget ændringer i originalen. Herudover skal der selvfølgelig indsættes anførselstegn eller, ved større tekstbidder, formattering i form af indrykning.

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Jeg sidder med en artikel der citerer en meget gammel bog. Citatets pointe rammer lige ned i min egen argumentation, men jeg kan ikke finde bogen, når jeg slår den op i bibliotek.dk, og jeg har ikke en masse tid til jeg skal aflevere. Hvad skal jeg gøre?

A: Hej

Som udgangspunkt vil vi altid anbefale at du opsøger originalkilden. Der kan jo være forhold, som ikke er kommet med i gengivelsen eller citatet kan være gengivet forkert, måske endda forkert på en meningsforstyrrende måde. Der kan jo så være tilfælde, hvor dette ikke er muligt, som i det tilfælde du her beskriver. I disse tilfælde må du til en start gøre op med dig selv, hvor vigtigt citatet er, og hvis konklusionen er, at det er vigtigt, må du bruge den anden-håndskilde du faktisk har fundet og sørge for at gøre det tydeligt for dine læsere, at du ikke har haft adgang til originalen. Dette undskylder ikke eventuelle misforståelser som du risikere at gentage, men det forklarer i det mindste hvorfor de er der.
Henvisningen vil i APA 7 se sådan ud:

(Jones, 1945, som gengivet i Jørgensen, 2022)

I litteraturlisten skal du kun angive den kilde, du faktisk har haft adgang til, her (Jørgensen, 2022)

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Hvad er forskellen egentligt på en litteraturliste og en bibliografi? Jeg kan se at de bliver brugt lidt i flæng, men er der en forskel?

A: Hej, tak for dit rigtigt gode spørgsmål.

Der er nemlig en forskel på en litteraturliste og en bibliografi og de to begreber bør ikke bruges i flæng, selvom du, når du læser svaret nedenfor, måske synes det er lidt nørdet og pjattet at skelne.

En litteraturliste er en liste over den litteratur som faktisk er blevet anvendt og nævnt i en opgave. Når du undervejs i din opgave henviser til en kilde, som du citerer eller på anden måde trækker på, skal denne henvisning med meget få undtagelser altid følges af en reference i netop litteraturlisten.

Omvendt skal der i en litteraturliste ikke optræde referencer til kilder, som ikke er blevet anvendt og nævnt i opgaven. Hvis du f.eks. har orienteret dig i kilder, som måske nok har inspireret dig i dit arbejde eller som du har konsulteret for begrebsafklaring eller som baggrund men ikke har benyttet aktivt i din opgave og derfor ikke henviser til, skal disse kilder ikke optræde i en litteraturliste.

De vil til gengæld optræde i en bibliografi.

En bibliografi kan derfor siges at være en bruttoliste over de kilder, der på forskellig vis har bidraget til din opgave, men en litteraturliste er en nettoliste over de kilder som faktisk har fundet vej ind i opgaven.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle reference-standarder, der tillader bibliografier, det gør f.eks. APA ikke. Og så bruger forskellige reference-standarder ofte forskellige navne for lister af typen litteraturliste, f.eks. bruger APA og Chicago ordet References, mens Harvard og Vancouver bruger Reference List og MLA Works Cited.

Når alt dette er sagt, er det meget usandsynligt at du vil få ballade, hvis du kommer til at bruge den forkerte betegnelse i en opgave, for som sagt i starten, er det hele lidt nørdet.

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu


Q: Hvad betyder det egentligt, når mit universitet skriver, at de screener vores opgaver for tekstlighed?

A: Hej, tak for et virkeligt godt spørgsmål.

De hedder bl.a. Ouriginal, Turnitin og StrikePlagiarism. Flere og flere uddannelsesinstitutioner i Danmark benytter screeningssoftware i forbindelse med bedømmelsesarbejdet, noget som de heller ikke lægger skjul på. Det er dog meget forskelligt fra sted til sted, hvor åben og detaljeret man er om selve screeningsprocessen.

Når du læser svaret nedenfor, skal du tage forbehold for, at den anvendte software og de konkrete procedurer kan variere på tværs af uddannelsesinstitutioner. Teknologien eller funktionaliteten er dog stort set den samme.

Softwarebaseret tekstlighedsscreening er tænkt som et værktøj blandt flere, som bedømmere kan trække på i forbindelse med bedømmelsen af skriftlige opgaver. Der er således ikke tale om en separat eller autonom vurdering af opgaven; der er altid et menneske inde over, som vurderer rimeligheden i det fundne. Man skal derfor som studerende ikke være bekymret for, om ens opgave underkastes flere uafhængige bedømmelser eller at man er prisgivet en algoritme, der ikke kan tage højde for f.eks. kontekst men blindt kaster om sig med beskyldninger om snyd. Sådan er værktøjet slet ikke tænkt.

Screeningssoftware leder efter to ting:

  1. For det første, og primært, tekstoverlap, eller tekstlighed, mellem den afleverede opgave og indhold på internettet, publikationer fra forlag og tidligere afleverede opgaver. Det betyder, at hvis du f.eks. har citeret direkte eller omskrevet noget, som du har fundet på en hjemmeside, vil dette bliver fremhævet i screeningen. At noget på den måde fremhæves, betyder dog ikke nødvendigvis, at der er tale om plagiering. Langt fra. Du kan jo sagtens have efterladt en kildehenvisning og en reference og det er netop derfor, at screeningsresultatet ikke kan stå alene.
  2. For det andet undersøger softwaret dokumentet for typer af formatering, der må anses for alternativ. Det kan f.eks. være at mellemrum er blevet erstattet af usynlig tegnsætning, hvilket skaber usædvanligt lange ord, som helt sikkert ikke findes andre steder og derfor ikke kan fanges af softwaren. Man kan også have blandet tegn fra forskellige skriftsprog som ligner hinanden men betyder forskelligt og derfor gør det svært for en algoritme at identificere tekstlighed. Endeligt kan opgaveteksten opføre sig som et billede, fordi den er blevet scannet eller gemt som et billede og derfor ikke kan læses af softwaren. Disse tre scenarier er klassiske måder at omgå screening, men særligt første og sidste kan også skyldes andre ting, som ikke nødvendigvis indebærer snyd. Derfor er det igen op til bedømmer, at vurdere resultatet.

På nogle uddannelsesinstitutioner screenes alle skriftlige opgaver, fra korte synopser til kandidatafhandlinger. På andre er det kun særlige typer af opgaver, der underkastes screening, f.eks. bacheloropgaver og kandidatafhandlinger. Endeligt opererer nogle uddannelser med tilfældige stikprøver. Det er derfor vanskeligt at sige præcist, hvad der gælder på dit uddannelsessted.

Det centrale er dog, at tekstlighedsscreening ikke er tænkt som et ekstra lag af bedømmelse, der skal gøre det sværere for dig at være studerende og som du skal gå rundt og være nervøs for. Det er udelukkende et redskab for bedømmere, som på en meget effektiv måde kan hjælpe med at udelukke, at der er forekommet snyd, hvilket trods alt er tilfældet for langt hovedparten af alle opgaver.

Med venlig hilsen
Redaktionen bag stopplagiat.nu